• 021-1478
  • قابلیت عملکرد مولتی کوکر
  • 19 برنامه دستی
  • 48 برنامه اتوماتیک
  • قابلیت تنظیم زمان شروع و پایان
پلوپز و زود پز
قابلیت گرم نگه داشتن
چراغ نمایشگر
آرام پز
بخار پز
قابلیت گرم کردن مجدد
جنس ظرف داخلیتفلون
Google Analytics Alternative