• 021-1478
  • جنس بدنه: پلاستیک
  • بدنه عایق حرارتی
  • پایه برای گرم کردن نان و کلوچه
  • جایگاه برای نان بزرگ
توستر ها
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت یخ زدایی
قابلیت قطع خودکار
قابلیت توقف عملیات
قابلیت گرم کردن دوباره
محفظه نگهداری سیم
بدنه سرد
عملکرد حافظه
تنظیم برشته کردن با نشانگر نورانی LED
تعداد درجات برشته کردن2
Google Analytics Alternative