• 021-1478
  • قابلیت رسوب گیری و پاکسازی خودکار
  • قابلیت اتوکشی عمودی
  • قابلیت ضد برق افتادگی لباس
  • طراحی ارگونومیک
  • قابلیت قفل اتو
  • سیستم بخاردهی پیشرفته
  • بخاردهی قوی
  • قابلیت خاموش شدن خودکار
اتو مخزن دار
دکمه مجزا جهت اسپری بخار
دکمه مجزا جهت اسپری آب
خاموش شدن خودکار(Auto off)
قابلیت جلوگیری از نشت آب(Drip stop)
قابلیت رسوب گیری و پاکسازی خودکار
قابلیت اتوکشی عمودی
مخزن آب جداشدنی
مدت زمان لازم برای گرم شدن2 دقیقه
جنس کفهسرانیوم گلیس
Google Analytics Alternative