• 021-1478
  • قابلیت بخار پیشرفته
  • تنظیم متنوع دما
  • قابلیت جلوگیری از چکه کردن آب
  • بخار متغیر قابل تنظیم
  • قابلیت رسوب زدایی
  • تنظیم حرارتی یکسان برای تمامی الیاف اتو کشی
  • امکان تنظیم بخار در سه سطح مختلف
  • پخش بهینه بخار با بهره گیری از طراحی جدید
  • قابلیت اسپری کردن آب
اتو بخار
تنظیم میزان بخار دهی
دکمه مجزا اسپری بخار و آب
خاموش شدن حودکار(Sensor secure)
جلوگیری از نشت آب(Drip stop)
قابلیت رسوبگیری خودکار(Self clean)
اتوکشی عمودی(Vertical steam)
قابلیت چرخش 360 درجه
قابلیت ضد برق افتادگی لباس(Anti shine)
قابلیت توزیع بهینه بخار(Advanced steam system)
جنس کفهسرامیک
طول سیم2/5 متر
Google Analytics Alternative