• 021-1478

صفحه القایی 60 سانتی متری

سری 6

سرامیک مشکی

4 محدوده پخت 

سیستم کنترل مجزا برای هر محدوده پخت

دکمه BOOST جهت افزایش قدرت شعله

صفحه برقی
تایمر
قفل کودک
نمایشگر
صفحه کنترل لمسی
انواع محدوده پختمعمولی
Google Analytics Alternative