• 021-1478

مراحل طراحی

نیاز مشتری و تعریف مسئله

در این مرحله تعیین و بررسی دقیق اهداف مشتری صورت می گیرد نیازمندی های پیچیده و مبهم توسط متخصصین ما شناسایی می شود.

تجزیه و تحلیل

فرایندهای این مرحله به عنوان پایه اولیه معماری سیستم جهت مدیریت، کنترل، راهنمایی و نظارت در طراحی وتولید نرم‌افزار است.

طراحی و پیاده سازی

پس از رفع اشکالات ناشی از خطاهای پیاده سازی، وضعیت محصول با نیازسنجی اولیه مورد ارزیابی قرارگرفته و آماده تحویل می گردد.

Saturday, March 26, 2016

Comments

Google Analytics Alternative